Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2018

gban1Ngày 6/4, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị giao công tác Quý I và triển khai công tác Quý II/2018. Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Hội nghị sẽ đánh giá một cách cụ thể. Đặc biệt, xem xét những công việc làm được, những vấn đề vướng mắc cần phải giải quyết liên quan đến các công việc hành chính, trọng tâm là triển khai các dự án chương trình nhiệm vụ, xây dựng cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy.
Tại Hội nghị, ông Đặng Ngọc Điệp – Chánh Văn phòng Bộ TN&MT đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2018.
gban2
Theo đó, trong quý I/2017, Bộ đã tập trung hoàn thiện, cắt giảm, tháo gỡ các vướng mắc nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương báo cáo Bộ Chính trị về sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tháo gỡ vướng mắc về thời điểm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong thực hiện các thủ tục về đầu tư; hoàn thiện lấy ý kiến các Bộ, ngành và VCCI về dự thảo Nghị định quy định về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định sửa đổi bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường; hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật đất đai; trình Chính phủ đề xuất xây dựng Nghị định về lấn biển;…
Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2018, trong Quý II/2018, Bộ TN&MT sẽ tập trung hoàn thiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ gửi Bộ, Văn phòng Bộ, các Vụ tham mưu và các Bộ, ngành liên quan theo đúng quy định. Chủ động cập nhật, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, giải quyết kiến nghị của các địa phương.
Về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ: Khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự của các đơn vị trực thuộc các Tổng cục, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT, Trung tâm Truyền thông TN&MT, Viện Khoa học TNN để nhanh chóng hoạt động ổn định; xây dựng đề án luân chuyển cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ; ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu để làm tiêu chí đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo. Quản lý chặt chẽ số lượng biên chế, công chức, biên chế sự nghiệp; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học trực thuộc.
Về ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa công sở: Triển khai xây dựng, ban hành kiến trúc chính phủ điện tử ngành TNMT phiên bản 2.0; hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống một cửa, một cửa liên thông phục vụ theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong từng khâu, từng công đoạn từ xây dựng, thẩm định, trình duyệt. Xây dựng hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Sở TN&MT. Tiếp tục triển khai các hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hiện đại hóa công tác cải cách hành chính để đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hệ thống hải quan điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ.
gban3
Đối với lĩnh vực Quản lý tài nguyên nước: Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba; thực hiện Đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc; quy hoạch tài nguyên nước chung cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long. Quan trắc, theo dõi, chia sẻ thông tin về các hoạt động khai thác, sử dụng nước ở ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ đàm phán thiết lập cơ chế chia sẻ nguồn nước liên quốc gia…
Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đánh giá, góp ý vào các chương trình làm việc của Bộ.
Tại Hội nghị, các đồng chí Thứ trưởng cũng đã phát biểu chỉ đạo các nội dung liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong Quý I. Đồng thời, Bộ trưởng đã phân tích một cách toàn diện các tồn tại cần khắc phục trong công tác chỉ đạo điều hành đặc biệt là trong việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, công tác cải cách thủ tục hành chính…yêu cầu các đơn vị đưa ra những giải pháp khắc phục các tồn tại đó.
gban4