Hà Nội kiên quyết đình chỉ các trường hợp vi phạm khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội cho biết: Trước tình trạng nguồn nước trên địa bàn thành phố liên tục bị nhiễm bẩn do nước thải trong thời gian qua, thành phố đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước và xả nước thải.

Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Hà Nội.
Sở Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ mở đợt kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn, hàng năm lập kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tái phạm nhiều lần. Các đơn vị cũng sẽ tăng cường việc đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào lưu vực nguồn nước; hành nghề khoan nước dưới đất, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo đúng quy định. Lực lượng chức năng sẽ kiến nghị UBND Thành phố đình chỉ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, hoạt động không có giấy phép, sai phép.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố sẽ tiếp tục tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường ở cấp quận, huyện, thị xã và cấp xã, phường, thị trấn về quản lý tài nguyên nước nhằm bảo vệ, đảm bảo khai thác lâu dài, bền vững nguồn tài nguyên nước. Sở yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tổng kiểm tra rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước và hành nghề khoan nước trên địa bàn; phân loại đơn vị hoạt động có giấy phép, không giấy phép, sai giấy phép; xử lý theo thẩm quyền; đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên nước.
 

 

 (Theo Monre.gov.vn)