Đề xuất sửa đổi quy định thuê bao nước sạch cho các hộ nghèo

tt259Bộ Xây dựng vừa đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng cho phép sửa đổi, bổ sung nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Theo đó, điều khoản về khách hàng sử dụng nước là các hộ gia đình đã thoả thuận đấu nối vào các mạng lưới cấp nước của đơn vị cấp nước mà không sử dụng, hoặc sử dụng ít hơn 4m3/hộ gia đình/tháng, thì hộ gia đình phải thanh toán tiền nước cho đơn vị cấp nước là 4m3/hộ gia đình/tháng. Điều khoản này đã nhận được nhiều ý kiến của các hộ gia đình nghèo và neo đơn đề nghị điều chỉnh.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung này theo ba phương án. Theo đó, phương án 1: giữ nguyên như quy định hiện nay và bổ sung thêm quy định về đối với các hộ neo đơn, khó khăn, gia đình nghèo, gia đình thuộc diện chính sách có xác nhận của chính quyền địa phương thì không áp dụng quy định mức tối thiểu 4m3/hộ/tháng và dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Phương án 2: bỏ quy định thu tiền nước tối thiểu 4m3/hộ/tháng và hộ tiêu thụ trả chi phí đấu nối gồm đồng hồ đo và đường ống, vật tư ngay khi lắp đặt thì áp dụng hình thức dùng bao nhiêu, trả bấy nhiêu. Phương án 3: bỏ quy định thu tiền nước tối thiểu 4m3/hộ/tháng. Toàn bộ chi phí từ đầu tư đến quản lý vận hành đều được tính vào giá nước.

 

 

 

(Theo Monre.gov.vn)