Đề nghị sửa Nghị định về sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch

Bộ Xây dựng vừa đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng cho phép sửa đổi, bổ sung nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo ba phương án.

Theo đó, Phương án 1: giữ nguyên như quy định hiện nay và bổ sung thêm quy định đối với các hộ neo đơn, khó khăn, gia đình nghèo, gia đình thuộc diện chính sách có xác nhận của chính quyền địa phương thì không áp dụng quy định mức tối thiểu 4m3/hộ/tháng và dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Phương án 2: bỏ quy định thu tiền nước tối thiểu 4m3/hộ/tháng và hộ tiêu thụ trả chi phí đấu nối gồm đồng hồ đo và đường ống, vật tư ngay khi lắp đặt thì áp dụng hình thức dùng bao nhiêu, trả bấy nhiêu. Phương án 3: bỏ quy định thu tiền nước tối thiểu 4m3/hộ/tháng. Toàn bộ chi phí từ đầu tư đến quản lý vận hành đều được tính vào giá nước.

 

 

 


(Theo Monre.gov.vn)