Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông

Trong hai ngày 23-24/5/2012, Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo “Đánh giá môi trường chiến lược” nhằm hướng dẫn việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông.

Với mục tiêu giới thiệu đến Hội thảo cách thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐGMTCL) trong công tác lập quy hoạch lưu vực sông tại Việt Nam nhằm đảm bảo các bên tham gia trong công tác lập quy hoạch lưu vực sông hiểu rõ những đặc điểm và lý do cần thực hiện ĐGMTCL như một phần tất yếu trong công tác lập kế hoạch chiến lược toàn ngành.

Tại Việt Nam, trong Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường, Chiến lược Quốc gia về tài nguyên nước, Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia, Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của vùng, của địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan cũng đã có một số quy định liên quan về lập kế hoạch tài nguyên nước. Tuy nhiên, kinh nghiệm về ĐGMTCL của Việt Nam còn nhiều hạn chế và hiện chưa có những hướng dẫn rõ ràng về việc thực hiện ĐGMTCL trong công tác quy hoạch lưu vực sông. Do vậy, cần thiết phải cung cấp cho các cán bộ chủ chốt trực tiếp tham gia vào công tác phát triển cách thức lập quy hoạch lưu vực sông của quốc gia những hiểu biết về các đặc điểm và yêu cầu cơ bản trong phương pháp và cách thức thực hiện ĐGMTCL.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được các chuyên gia tư vấn về các biện pháp bảo vệ môi trường của Ngân hàng Phát triển châu Á giới thiệu và nắm bắt được các nội dung để thực hiện công việc ĐGMTCL. Đó là, các khái niệm và phương pháp chính trong công tác ĐGMTCL; nguồn gốc và lý do cần thực hiện ĐGMTCL và phân biệt giữa ĐGMTCL và Đánh giá tác động môi trường (ĐGTĐMT); các quy định và hướng dẫn liên quan đến ĐGMTCL ở Việt Nam và kinh nghiệm trong công tác ĐGMTCL gần đây ở Việt Nam, đặc biệt những vấn đề có liên quan đến quản lý nguồn tài nguyên nước.


 

(Theo Monre.gov.vn)