Đà Nẵng: Thành lập Văn phòng thuộc Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Ngày 21-3, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng thuộc Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Văn phòng) đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trưởng Ban chỉ đạo  ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng, có chức năng giúp Ban chỉ đạo triển khai, điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các chương trình, dự án liên quan đến biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thực hiện “Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)