Công tác cấp phép của Cục Quản lý tài nguyên nước trong 5 tháng đầu năm 2012

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong 5 tháng đầu năm 2012, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tiếp nhận 17 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép, trong đó: Xả nước thải vào nguồn nước 01 hồ sơ, khai thác sử dụng nước mặt 06 hồ sơ, khai thác sử dụng nước dưới đất 05 hồ sơ, thăm dò nước dưới đất 01 hồ sơ, hành nghề nước dưới đất 01 hồ sơ, phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất 01 hồ sơ, gia hạn: hành nghề nước dưới đất 01 hồ sơ, xả nước thải vào nguồn nước 01 hồ sơ.

Ngoài ra, Cục đã hoàn thành công tác thẩm định và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 21 giấy phép tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, trong đó có 08 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, 03 giấy phép khai thác nước dưới đất, 02 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 09 Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; 01 Giấy phép thăm dò nước dưới đất.
Riêng trong tháng 5/2012, Cục đã tiếp nhận 03 bộ hồ sơ đề nghị cáp phép; số lượng giấy phép tài nguyên nước được Bộ cấp là 02 giấy phép.

 

 

(Theo DWRM)