Cơ hội cho vùng Tây Nguyên trong phát triển tài nguyên nước

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam vừa cho biết: Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế vừa phê chuẩn Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên Quản lý tổng hợp tài nguyên nước mở đường cho việc định hướng và huy động tiềm lực thực hiện mục tiêu tối thượng của Ủy hội là phát triển bền vững lưu vực sông. Là thành viên của Ủy hội sông Mê Công quốc tế, hiện tại Việt Nam đang xây dựng một kế hoạch hành động quốc gia cho việc thực hiện Chiến lược. Ông Trương Hồng Tiến, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết: Kế hoạch hành động quốc gia này không chỉ là một sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với các nước thành viên và cộng đồng quốc tế về việc tuân thủ Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công mà còn tham gia thúc đẩy quá trình phát triển bền vững tài nguyên nước cùng các tài nguyên liên quan và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Bản dự thảo Kế hoạch hành động của Việt Nam gồm 44 dự án thuộc 9 lĩnh vực cần ưu tiên cho đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên như các tác động có thể xảy ra do phát triển ở thượng nguồn (bao gồm thay đổi dòng chảy dẫn tới xói lở bờ, thiếu nước tưới và dân sinh trong mùa khô, rủi ro trong mùa lũ, vấn đề di cư, sinh sản của cá và sản lượng đánh bắt giảm, thiếu phù sa và chất dinh dưỡng, vấn đề xâm nhập mặn và ô nhiễm chất lượng nước…) tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng….

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)