Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh – nước sạch nông thôn

Đây là kết quả được triển khai tại địa bàn 21 tỉnh, thành khu vực miền núi phía Bắc, Tây nguyên và Nam trung bộ từ năm 2016-2020 với tổng vốn đầu tư hơn 225 triệu USD.

Đây là kết quả được triển khai tại địa bàn 21 tỉnh, thành khu vực miền núi phía Bắc, Tây nguyên và Nam trung bộ từ năm 2016-2020 với tổng vốn đầu tư hơn 225 triệu USD.

Trong đó, vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) 200 triệu USD; vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam 25,5 triệu USD. Nguồn vốn trên được phân bổ 187 triệu USD cho hợp phần cấp nước sạch nông thôn; 17 triệu USD thực hiện hợp phần vệ sinh nông thôn và 21 triệu USD dành xây dựng năng lực, truyền thông, giám sát, đánh giá thực hiện.

big_EKDBE_1

Riêng tại địa bàn tỉnh Hà Giang, Chương trình Mở rộng quy mô Vệ sinh – Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả được triển khai với nguồn vốn 11,8 triệu USD gồm 10,9 triệu USD vốn WB, vốn đối ứng địa phương 969 nghìn USD.

Số kinh phí trên được bố trí thực hiện 11.300 đầu đấu nối, tối thiểu 35 xã đạt vệ sinh toàn xã, 60 công trình vệ sinh trạm y tế, 114 công trình vệ sinh trường học và 5.150 công trình vệ sinh gia đình được xây mới, cải tạo