Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường, điều tra cơ bản tài nguyên nước

Do_mau_song_88Ngày 24 tháng 7 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Thông tư quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức (kể cả những người trong thời gian tập sự, thử việc) quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Trưởng nhóm (hoặc tổ trưởng) quan trắc tài nguyên môi trường, Đội trưởng (hoặc tổ trưởng) đội khoan tài nguyên nước, Đội trưởng (hoặc tổ trưởng) tổ điều tra cơ bản tài nguyên nước hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng hệ số 0,2 mức lương cơ sở.

Đối với viên chức trực tiếp quan trắc tài nguyên môi trường, thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên nước được áp dụng phụ cấp lưu động ở hệ số 0,4 mức lương cơ sở.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được áp dụng hệ số 0,1 mức lương cơ sở đối với viên chức trực tiếp quan trắc tài nguyên môi trường; viên chức trực tiếp làm công việc phân tích mẫu cơ lý đất, cơ lý đá, cơ lý nước; đo địa vật lý về tài nguyên nước.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2014.

(Hồng Nhung – NAWAPI)