Các khu công nghiệp phải đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung

 

29-1Hiện nay, trên địa bàn Tp. Hà Nội đã có 9 KCN có nhà máy xử lý nước thải tập trung đưa vào hoạt động chính thức, 6 KCN đang triển khai thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

  

Theo báo cáo của sở, ngành, hiện nay trên địa bàn thành phố có 18 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích theo quy hoạch gần 3.441ha, trong đó có 9 KCN tập trung đã đi vào hoạt động với diện tích 1.271ha và khoảng 618 doanh nghiệp thứ phát đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đã có 9 KCN có nhà máy xử lý nước thải tập trung đưa vào hoạt động chính thức, 6 KCN đang triển khai thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố có 89 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động, trong đó 43 CCN đã hoạt động ổn định, 46 CCN đã hoàn thành đầu tư hạ tầng, đang thu hút các doanh nghiệp vào tổ chức, kinh doanh.

Tại 43 CCN hoạt động ổn định, đến nay đã xây dựng hoàn thành và cơ bản hoàn thành 21 trạm xử lý nước thải tập trung, trong đó: 10 cụm có trạm xử lý nước thải hoạt đang vận hành bình thường; 11 cụm có trạm xử lý nước thải nhưng chưa đi vào vận hành, hoặc vận hành không đạt mà cần phải đầu tư, bổ sung hoặc đang vận hành thử.

Các yêu cầu đối với chủ đầu tư dự án trong bảo vệ môi trường cũng được qui định rõ trong từng giai đoạn thực hiện dự án từ thi công xây dựng đến vận hành dự án. Buộc chủ đầu tư các dự án phải đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện, áp dụng triệt để các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực phát sinh từ quá trình triển khai dự án, xử lý các nguồn thải phát sinh có khả năng gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân xung quanh khu vực.

Ngoài ra, các chủ dự án sản xuất công nghiệp phải thực hiện trách nhiệm về kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp…