Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên khẳng định: Công tác cải cách hành chính (CCHC) được Bộ TN&MT xác định vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp mang tính đột phá để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về TN&MT trong hơn 8 năm qua và 10 năm tới

tt197Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên khẳng định: Công tác cải cách hành chính (CCHC) được Bộ TN&MT xác định vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp mang tính đột phá để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về TN&MT trong hơn 8 năm qua và 10 năm tới cũng như tầm nhìn cho 20, 30 năm sau.

Bộ trưởng đánh giá, Bộ đã triển khai thực hiện CCHC đồng thời cả 4 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công. Bộ cũng đã từng bước thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hiện đại hóa công sở cơ quan Bộ.

Năm 2011, Bộ tiếp tục thực hiện giai đoạn 3 của Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính là khâu quan trọng để cải cách hành chính trong ngành TN&MT; xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ có trình độ cao, đặc biệt cần chú trọng đào tạo nhân lực cho địa phương.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã trao Bằng khen cho 6 tập thể ngoài Bộ, 11 tập thể và 23 cá nhân thuộc Bộ TN&MT có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)