Bộ TN&MT: Ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1287/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng.

Bộ đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng là căn cứ để thanh toán, quyết toán kinh phí đối với khối lượng sản phẩm hoàn thành của các nhiệm vụ, dự án, đề án, chương trình trong lĩnh vực tài nguyên nước áp dụng từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

 

Đơn giá tài nguyên nước gồm các hạng mục công trình sau: Lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch; Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước; Khảo sát, đo đạc tài nguyên nước.

 

Đơn giá được tính toán bằng phương pháp trực tiếp theo các Thông tư quy định về Định mức  Kinh tế – Kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước và các chế độ chính sách của Nhà nước hiện hành. Đơn giá tính cho các điều kiện áp dụng.

 

Kết cấu các khoản mục chi phí trong đơn giá gồm: Chi phí trực tiếp (chi phí nhân công, lương phụ, trích nộp các chế độ bảo hiểm, kinh phí công đoàn, chi phí vật liệu, hao mòn dụng cụ, khấu hao thiết bị) và Chi phí chung (được xác định theo tỷ lệ % của chi phí trực tiếp, quy định cho từng nhóm nhiệm vụ).

 

Việc áp dụng đơn giá tài nguyên nước được quy định như sau:

 

– Đơn giá không tính khấu hao tài sản cố định áp dụng cho các sản phẩm quy hoạch, điều tra cơ bản về tài nguyên nước theo phương thức Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch thanh toán bằng nguồn ngân sách Trung ương.

 

– Đơn giá có tính khấu hao tài sản cố định áp dụng cho các sản phẩm quy hoạch, điều tra cơ bản về tài nguyên nước do doanh nghiệp nhà nước thực hiện và các hoạt động dịch vụ về tài nguyên nước do các đơn vị sự nghiệp thực hiện.

 

– Đối với dự toán thực hiện nhiệm vụ, dự án, đề án điều tra cơ bản tài nguyên nước thao quy định nếu được phép tính thuế giá trị gia tăng (VAT) khi xác định đơn giá phải trừ (-) phần thuế giá trị gia tăng (tính theo thuế suất hiện hành) đối với chi phí vật tư, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng và tỷ lệ chi phí chung tương ứng.

 

– Đơn giá các dạng công việc trong lĩnh vực tài nguyên nước được xác định bằng đơn giá của điều kiện áp dụng (hệ số 1). Đối với trường hợp khác với điều kiện áp dụng đơn giá sẽ bằng đơn giá hệ số 1 nhân (x) hệ số điều chỉnh chung (K) và hướng dẫn cách tính hệ số điều chỉnh được quy định cụ thể tại từng mục công việc.

 

Chi tiết Quyết định số 1287/QĐ-BTNMT xem tại đây:

http://dwrm.gov.vn/index.php?rm=Laws&in=lawsdetail&id=1199

 

(Theo dwrm)