Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước năm 2013

Ngày 20/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2602/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Bộ Đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước năm 2013 theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng  áp dụng để thanh toán, quyết toán kinh phí đối với khối lượng sản phẩm hoàn thành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến 31 tháng 12 năm 2013.

Đơn giá tài nguyên nước bao gồm các công trình sau: Lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch; Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải vào nguồn nước; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước; Khảo sát, đo đạc tài nguyên nước. Đơn giá được tính toán trực tiếp theo các Thông tư quy định về Định mức Kinh tế – Kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước và các chế độ chính sách của Nhà nước hiện hành. Đơn giá tính cho các điều kiện áp dụng. Trong đó:

– Đơn giá không tính khấu hao tài sản cố định áp dụng cho các sản phẩm lập quy hoạch, điều tra cơ bản về tài nguyên nước theo phương thức nhà nước đặt hang hoặc giao kế hoạch thanh toán bằng nguồn ngân sách Trung ương.

– Đơn giá có tính khấu hao tài sản cố định áp dụng cho các sản phẩm quy hoạch, điều tra cơ bản về tài nguyên nước do doanh nghiệp nhà nước thực hiện và các hoạt động dịch vụ về tài nguyên nước do các đơn vị sự nghiệp thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2013.

(Theo dwrm.gov.vn))