Bổ sung thêm 55.000m3 nước sạch/ngày đêm

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam do ADB tài trợ giai đoạn 2010-2020. Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai chương trình này.

Sáu tháng đầu năm, một số nhà máy nước đã khánh thành và đưa vào hoạt động như ở Bình Dương, Hải Phòng với công suất cấp nước tăng hơn so với năm 2010 khoảng 55.000m3/ngày đêm.

Bộ Xây dựng cũng đang rà soát, đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn; chỉ đạo các địa phương triển khai lập quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn. Việc triển khai lập quy hoạch vẫn còn chậm, đến nay mới có quy hoạch xử lý chất thải rắn của 4 vùng kinh tế trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 11/63 tỉnh đã hoàn thành lập và phê duyệt quy hoạch trong lĩnh vực này. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác hiện đạt khoảng 83%.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)