Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trong các tháng mùa lũ trên hệ thống sông Đồng Nai trong quý IV/2012

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong quý IV/2012 Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong các tháng mùa lũ trên hệ thống sông Đồng Nai.
Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ trên hoàn thành Quy trình vận hành liên hồ chứa trong các tháng mùa kiệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong quý I/2013.
Theo Quyết định 1879/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 61 hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực 11 sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.
Trong đó, riêng lưu vực sông Đồng Nai có 13 hồ phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa gồm các hồ: Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ, Đơn Dương, Đa Mi, Hàm Thuận, Cần Đơn, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Srok Phu Miêng và Phước Hòa.
 

 

 (Theo Monre.gov.vn)