Ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm

Thủy điện Sơn La
Ngày 10/2/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 hàng năm, 4 hồ trên phải được vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện; đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ du và đảm bảo hiệu quả phát điện.

Trong thời gian làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn chống lũ, việc vận hành các công trình xả đáy và xả mặt phải thực hiện theo quy trình vận hành công trình xả, nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối.

Để tránh thiệt hại đến công trình đầu mối, công trình đê điều, phương tiện giao thông thủy, sạt lở bờ sông và ảnh hưởng sản xuất của nhân dân ở hạ du, quy định việc vận hành xả lũ các hồ như sau:

Hồ Hoà Bình đóng, mở lần lượt 6 cửa xả đáy đầu tiên, mỗi cửa cách nhau 6 giờ, các cửa tiếp theo có thể đóng, mở nhanh hơn.

Hồ Tuyên Quang đóng, mở lần lượt 4 cửa xả đáy đầu tiên, mỗi cửa cách nhau 6 giờ, các cửa tiếp theo có thể đóng, mở nhanh hơn.

Đối với thời kỳ xả hiệu chỉnh vào cuối mùa lũ, cho phép thời gian đóng, mở cửa xả đáy cuối cùng nhanh hơn, tùy theo lưu lượng nước đến hồ.

Khi xả lũ đảm bảo an toàn công trình, được phép đóng, mở cấp tốc các cửa xả, thời gian đóng mở các cửa xả thực hiện theo quy định thao tác của thiết bị.

Cũng theo quyết định này các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của hệ thống hồ chứa được quy định như sau:

1. Hồ Sơn La:

– Cao trình mực nước dâng bình thường: 215 m;

– Cao trình mực nước dâng gia cường: 217,83 m.

2. Hồ Hòa Bình:

– Cao trình mực nước dâng bình thường: 117 m;

– Cao trình mực nước dâng gia cường: 122 m.

3. Hồ Tuyên Quang:

– Cao trình mực nước dâng bình thường: 120 m;

– Cao trình mực nước dâng gia cường: 122,55 m.

4. Hồ Thác Bà:

– Cao trình mực nước dâng bình thường: 58 m;

– Cao trình mực nước dâng gia cường: 61 m.

Để đảm bảo chống lũ an toàn và nâng cao hiệu ích phát điện, quy định 3 thời kỳ vận hành trong mùa lũ như sau:

 Thời kỳ lũ sớm: từ 15 tháng 6 đến 19 tháng 7.

 Thời kỳ lũ chính vụ: từ 20 tháng 7 đến 21 tháng 8.

 Thời kỳ lũ muộn: từ 22 tháng 8 đến 15 tháng 9.

Khi xuất hiện lũ lớn ngoài thời gian quy định nêu trên, việc vận hành các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang thực hiện theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

Quyết định cũng quy định rõ về cách thức vận hành liên hồ trong thời kỳ lũ sớm, thời kỳ lũ chính vụ, thời kỳ lũ muộn và việc vận hành đảm bảo an toàn công trình.

Ngoài ra, khi các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang đã sử dụng hết khả năng cắt lũ mà mực nước sông Hồng tại Hà Nội vẫn tiếp tục lên nhanh, hoặc xảy ra các trường hợp bất thường ngoài dự kiến đe doạ đến hạ du, thì Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quy trình cũng nêu rõ, lệnh vận hành các hồ: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà điều tiết lũ nếu trái với các quy định trong Quy trình này, dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình đê điều, thủy lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo quy định, từ ngày 15/5 đến ngày 15/6 hàng năm là thời kỳ tổng kiểm tra trước mùa lũ. Theo đó Giám đốc các Công ty thủy điện của 4 hồ này có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các trang thiết bị, các hạng mục công trình và tiến hành sửa chữa để đảm bảo vận hành theo chế độ làm việc đúng quy định, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương để theo dõi chỉ đạo.

(Theo DWRM)