Bắc Giang phấn đấu 87,5% số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Ông Trần Văn Quý, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Giang cho biết: Năm 2013 kinh phí dành cho Chương trình Mục tiêu quốc gia về vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh là hơn 26,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh phấn đấu 87,5% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Theo đó, tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung sẽ hoàn thành và chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2013 như Đồng Phúc (huyện Yên Dũng), Cương Sơn (huyện Lục Nam), Thanh Sơn (huyện Sơn Động); tổ chức khởi công mới và chuẩn bị đầu tư 2 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Quang Châu (huyện Việt Yên) và thị trấn Neo (huyện Yên Dũng). Ngoài ra, tỉnh cũng dành nguồn vốn của chương trình để xây dựng các công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh cho các trường học và các trạm y tế ở các huyện, thành phố.
Để khắc phục những tồn tại, yếu kém trong thực hiện chương trình, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tích cực đôn đốc UBND các xã thu nộp vốn đối ứng của dân để nhanh chóng hoàn thiện các công trình; yêu cầu các nhà thầu đảm bảo tiến độ thi công theo dự án đã phê duyệt; kiên quyết thực hiện điều chuyển vốn cho các công trình khác nếu nhà thầu không thực hiện đúng tiến độ. Cùng với đó Trung tâm khắc phục tình trạng các công trình có chất lượng xây dựng kém hoặc đã thi công xong nhưng chậm bàn giao…
Bắc Giang cũng đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, thu hút nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong đầu tư, quản lý, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở các vùng nông thôn. Cụ thể tại Nghị quyết số 05 ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh đã quy định cụ thể các mức hỗ trợ đầu tư và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn. Đó là hỗ trợ bù giá nước sinh hoạt nông thôn cho các đơn vị cấp nước được UBND cấp huyện xem xét, cấp bù hàng năm bằng nguồn ngân sách địa phương trong trường hợp giá bán nước sinh hoạt nông thôn do UBND cấp huyện quyết định thấp hơn giá thành được tính đúng, tính đủ theo quy định của các đơn vị cấp nước. Về hỗ trợ đầu tư, các dự án, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung do tổ chức, cá nhân (các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tổ hợp tác, tư nhân) tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh sẽ được hưởng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước (gồm nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ngân sách tỉnh…) theo tổng dự toán của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 90% đối với địa bàn đặc biệt khó khăn và vùng có tỷ lệ trên 50% dân tộc thiểu số; mức hỗ trợ là 85% đối với các xã miền núi thuộc các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế; mức hỗ trợ là 70% đối với các xã thuộc các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang và các xã không phải là miền núi thuộc các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế; mức hỗ trợ là 45% đối với vùng thị trấn.
Theo Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, đến đầu tháng 3/2013 tỉnh Bắc Giang đã phân bổ trên 105,4 tỷ đồng để triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
(Theo Monre.gov.vn)