Bộ TN&MT xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020

hop_4_1

Chiều ngày 4/9, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và phổ biến Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang chỉ đạo, các đơn vị chức năng liên quan cần rà soát hiệu quả thực hiện và những tồn tại của kế hoạch 5 năm trước 2011-2015, lấy đó làm cơ sở xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Trong Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 sẽ ưu tiên cho các lĩnh vực như: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, khoáng sản; đầu tư  xây dựng và thực hiện các dự án về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; tập trung vào điều tra trữ lượng khoáng sản và tài nguyên biển; nâng cao năng lực cảnh báo khí tượng thủy văn và phòng chống thiên tai, lũ lụt…

Ngoài ra, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, Bộ trưởng giao cho Vụ kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức tập huấn, phổ biến những nội dung cơ bản và quan trọng trong Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 cho cán bộ có liên quan trong Bộ.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của Bộ TN&MT được xây dựng gắn với nhiệm vụ cốt lõi của ngành đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó. Trong đó có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đã được nêu trong Nghị quyết số Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

hop_4_2

Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ phải có kế hoạch đầu tư tập trung, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, đầu tư kéo dài. Đồng thời, lập danh sách các dự án có tính ưu tiên về nguồn vốn và thời hạn giải ngân.

Bên cạnh đó, khi xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 cần cơ bản  hoạch định được nguồn vốn và số lượng vốn dành cho kế hoạch 5 năm. Từ đó, các đơn vị chức năng cân đối và giải ngân phù hợp kế hoạch.

Theo báo cáo của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Trần Quý Kiên, quan điểm xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của Bộ TN&MT dựa trên những nguyên tắc  nhất quán, đặc biệt đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện và tiến tới chủ yếu áp dụng cơ chế đấu thầu, đặt hàng trong việc thực hiện các dự án và nhiệm vụ chuyên môn.

hop__4_3

Riêng đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, trên cơ sở dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020, Bộ TN&MT sẽ dành lại 15% kế hoạch vốn mỗi loại để xử lý các vấn đề phát sinh, cấp bách. Bố trí vốn thực hiện dự án cho từng dự án để giải phóng mặt bằng, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công…theo thứ tự ưu tiên như: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 nhưng chưa bố trí đủ vốn; Dự án dự kiến hoàn thành năm 20156; Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn  2016-2020 thực hiện tiến độ được phê duyệt, trong đó, làm rõ những dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020; Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020.

(Theo monre.gov.vn)