Bộ TN&MT: Thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin

Bao_cao_thuc_tap_Cong_nghe_thong_tinBộ trưởng Bộ TN&MT vừa ký Quyết định 906/QĐ-BTNMT thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển Công nghệ Thông tin ngành TN&MT. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang làm trưởng Ban, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc làm Phó trưởng Ban. Theo Quyết định này, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách của Chính phủ để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường.

Ban Chỉ đạo giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều phối, thống nhất việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án dự án quan trọng về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo tính hệ thống, hiệu quả. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, định kỳ báo cáo Bộ trưởng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/5/2014 và thay thế Quyết định số 1888/QĐ-BTNMT, ngày 26/9/2008.

(Theo monre.gov.vn)