Bộ TN&MT: Rà soát để quy hoạch lại toàn bộ mạng lưới quan trắc TNMT

quan_trac_1

Chiều ngày 10/9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang có buổi làm việc với các Tổng cục, Vụ, Viện và Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2007/QĐ –TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020. Cùng dự có các Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Bùi Cách Tuyến, Trần Hồng Hà, Nguyễn Linh Ngọc, Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Thái Lai.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: Ngày 29 tháng 1 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 16/2007/QĐ –TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, sau 8 năm thực hiện, có rất nhiều nội dung của quyết định không còn phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt khi nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của ngành tài nguyên và môi trường đã được điều chỉnh, sửa đổi như Luật Tài nguyên nước 2012, Luật Đất đai 2013, Luật Bảo vệ môi trường 2014…thì hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường không đáp ứng được nhu cầu thực tế của ngành tài nguyên và môi trường, do đó cần thiết phải quy hoạch hệ thống quan trắc về tài nguyên và môi trường phù hợp với thực tế, khả thi và hiệu quả hơn.

Ông Trần Quý Kiên, Vụ trưởng Vụ kế hoạch cho biết: Nhằm đạt được mục tiêu quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020 phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, bảo vệ đảm bảo tính kha thi, thống nhất, đồng bộ và hiện đại đáp ứng công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường hiện nay và giai đoạn tiếp theo. Bộ TN&MT đã triển khai rà soát các trạm, điểm quan trắc, đánh giá hiệu quả toàn bộ mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường. Kết quả cho thấy tình hình hoạt động của hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia chưa đáp ứng được nhu cầu trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Do đó, năm 2011, Bộ TN&MT đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2007/QĐ –TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020.

Theo đó, Đối tượng và phạm vi đề xuất điều chỉnh điều chỉnh là: Điều chỉnh, bổ sung danh mục các trạm, điểm quan trắc của các lĩnh vực; Bổ sung mới quy hoạch quan trắc tài nguyên môi trường và ra đa biển đáp ứng yêu cầu điều tra cơ bản phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nghiên cứu khoa học quản lý tài nguyên, phối hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh và dự báo phục vụ phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai; Quy định rõ nguồn vốn đầu tư phát triển bảo đảm cơ bản việc đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị, nguồn vốn sự nghiệp bảo đảm cơ bản việc duy tu vận hành hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, đến nay, việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia chưa được Chính phủ phê duyệt.

quan_trac_2

Với tính cần thiết nêu trên, buổi làm việc đã tập trung thảo luận các nội dung về công tác đầu tư, kinh phí hoạt động thường xuyên, cơ chế phối hợp liên ngành, liên bộ, thời gian thực hiện quy hoạch…

Kết luật buổi làm việc Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, giao Vụ Kế hoạch chủ trì và tham mưu thành lập sớm Tổ công tác xây dựng dự thảo Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường. Trong đó, lấy mạng lưới quan trắc Khí tượng thủy văn làm nòng cốt, rà soát đánh giá trang thiết bị, nhân lực, địa điểm để thực hiện lồng ghép nhiệm vụ quan trắc tài nguyên và môi trường. Ưu tiên sử dụng các tiến bộ khoa học công nghệ như công nghệ thông tin; kế thừa tối đa cơ sở vật chất của hệ thống quan trắc hiện tại; học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm của các nước phát triển để quy hoạch hệ thống quan trắc tài nguyên môi trường hiện đại, phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng giao Tổ công tác xây dựng Dự thảo (sau khi thành lập) phải phối hợp với các các đơn vị rà soát toàn bộ mạng lưới quan trắc chuyên ngành, đánh giá tình hình và đề xuất quy hoạch cho giai đoạn 2016 -2025. Đồng thời, ngoài mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, môi trường, cần nghiên cứu xây dựng thêm mạng lưới quan trắc về biển và hải đảo, tài nguyên đất, đo đạc và bản đồ vào trong quy hoạch tổng thế.

(Theo monre.gov.vn)