Bộ TN&MT: Phát động phong trào thi đua chuyên đề cải cách hành chính

Mới đây, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ đã chính thức phát động phong trào thi đua chuyên đề, thực hiện cải cách hành chính trong toàn ngành TN&MT với mục tiêu: Phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014 và các giai đoạn tiếp theo.

 

Đây là hoạt động quan trọng của Bộ TN&MT nhằm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 20112020. 

 

Bộ trưởng chỉ đạo, để thực hiện phong trào thi đua, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng, Phó các Khối, Cụm thi đua của ngành cần nghiêm túc triển khai, quán triệt, phổ biến đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính; thực hiên tốt 6 nội dung cơ bản, trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2012 – 2020, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2012 – 2015 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ TN&MT.  

 

Bên cạnh đó, căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ, Thủ trưởng các đơn vị tiến hành xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của đơn vị cho phù hợp, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung: Cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…  

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng, Phó các Khối, Cụm thi đua Ngành xác định lồng ghép kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là một tiêu chí quan trọng, hàng đầu để đánh giá thành tíchđề nghị khen thưởng trong công tác năm 2014 và các năm tiếp theo. 

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua cao nhất, lòng yêu nước mạnh mẽ nhất, ý chí tự lực tự cường, yêu ngành, yêu nghề, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực công tác, gắn liền với thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo bước đột phá trong trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, đưa ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

(Theo monre.gov.vn)