Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San

1Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San.

Theo đó, hàng năm, các hồ: Thượng Kon Tum, Đăk Bla 1, PleiKrông, Ialy, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4 và Sê San 4A trên lưu vực sông Sê San phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên. Trong mùa lũ phải đảm bảo an toàn công trình: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thuỷ điện PleiKrông và Sê San 4, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Ialy, Thượng Kon Tum, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Đăk Bla 1, không để mực nước hồ vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm. Trong quá trình vận hành hồ Thượng Kon Tum, PleiKrông, Ialy và Sê San 4 phải góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4A, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm.

Tiếp theo, góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du và không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Campuchia; hạn chế thiệt hại sản xuất ở vùng bán ngập trong lòng hồ Ialy từ ngày 1/7 đến ngày 30/9 hàng năm; góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của hồ chứa Ialy tới khả năng thoát lũ ở vùng hạ du sông Đắk Bla. Đảm bảo hiệu quả phát điện.

Trong mùa cạn, phải đảm bảo an toàn công trình; hạn chế thiệt hại sản xuất ở vùng bán ngập trong lòng hồ Ialy từ ngày 16/2 đến ngày 30/6 hàng năm; đảm bảo duy trì lưu lượng nước ở hạ du hồ Sê San 4A không nhỏ hơn 195 m3/s; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du

Nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du là không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực nước lũ kiểm tra để điều tiết lũ khi các cửa van của công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Khi vận hành giảm lũ cho hạ du phải tuân thủ theo quy định về trình tự, phương thức đóng, mở cửa van các công trình xả đã được cấp có thẩm quyền ban hành, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông hạ du các hồ chứa.

Trong thời kỳ mùa lũ, khi chưa tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, mực nước các hồ chứa không được vượt mực nước cao nhất trước lũ được quy định.

Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ; mực nước tại các trạm thủy văn, mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo tiếp theo để vận hành, điều tiết cho phù hợp với tình hình thực tế.

Khi kết thúc quá trình cắt, giảm lũ cho hạ du phải đưa dần mực nước hồ về cao trình mực nước trước lũ quy định.

Khi không tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, hàng ngày các hồ Thượng Kon Tum, Đăk Bla 1, PleiKrông, Ialy và Sê San 4 phải vận hành như sau: Hồ Thượng Kon Tum phải vận hành xả nước liên tục về hạ du sông Đắk Nghé với lưu lượng từ 3,3 m3/s đến 5,8 m3/s. Hồ Đăk Bla 1 phải vận hành xả nước liên tục sau đập với lưu lượng không nhỏ hơn 4,6 m3/s. Hồ PleiKrông phải vận hành xả nước về hạ du với lưu lượng trung bình ngày không nhỏ hơn 20 m3/s. Hồ Ialy phải vận hành xả nước về hạ du với lưu lượng trung bình ngày không nhỏ hơn 100 m3/s. Hồ Sê San 4 phải vận hành xả nước về hạ du với lưu lượng trung bình ngày không nhỏ hơn 120 m3/s.

Khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, các hồ Thượng Kon Tum, Đăk Bla 1, PleiKrông, Ialy và Sê San 4 phải xả nước về hạ du theo yêu cầu.