Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy đến năm 2020

img_09631Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký Quyết định số 1435/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy đến năm 2020. Kế hoạch xác định các nhiệm vụ, dự án, làm cơ sở cho các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trên lưu vực sông triển khai nhằm đạt được các chỉ tiêu của Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy đến năm 2020 tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định này, lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy được phân thành hai vùng chính là vùng đồi núi và đồng bằng gồm: vùng đồi núi nằm ở phía Tây lưu vực và vùng đồng bằng nằm phía hữu ngạn sông Hồng. Từ hai vùng này được chia ra thành 14 tiểu vùng gồm: Núi đất thấp; vườn quốc gia Ba Vì, vườn quốc gia Cúc Phương, núi đá vôi liền khối, gò đồi, khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, đô thị và công nghiệp Tam Điệp, đồng bằng tích tụ, đồng bằng ven biển, đô thị và công nghiệp Sơn Tây, đô thị và công nghiệp Hà Nội, đô thị và công nghiệp Phủ Lý, đô thị và công nghiệp Nam Định, đô thị và công nghiệp Ninh Bình.

Các chương trình, dự án được phân chia theo 6 nhóm nhiệm vụ chính bao gồm: khắc phục các khu vực có môi trường đã bị ô nhiễm; ngăn ngừa ô nhiễm, cải thiện môi trường; xây dựng và phê duyệt quy hoạch sử dụng nước; xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; nâng cao hiệu quả phòng chống và khắc phục sự cố môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường lưu vực sông   Nhuệ – sông Đáy. Trong đó, phòng ngừa, ngăn chặn việc phát sinh các nguồn gây ô nhiễm môi trường, khu vực ô nhiễm môi trường, hạn chế, hướng tới loại bỏ các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng; dần hạn chế, tiến tới không cấp phép đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng đối với các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt tại các khu vực tập trung dân cư, khu vực nhạy cảm, vùng ưu tiên cần bảo vệ; chú trọng phát tri  ể  n các ngành kinh tế xanh, thân thiện môi trường. Đề án cũng hướng đến việc kiểm soát, xử lý, giảm thiểu phát sinh các nguồn gây ô nhiễm; quy hoạch hành lang cây xanh, diện tích rừng và các khu vực sinh thái cần được bảo vệ đến năm 2020, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học  …

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về nguyên tắc 33 nhiệm vụ và dự án ưu tiên cấp quốc gia để triển khai, thực hiện các nội dung cơ bản của Kế  hoạch. Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, hướng dẫn tổ chức thực hiện.

(Theo monre.gov.vn)