An Giang: Giám đốc Sở TN&MT chịu trách nhiệm thực hiện cấp, gia hạn giấy phép hoạt động tài nguyên nước

UBND tỉnh An Giang vừa có Quyết định về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp phép này. Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định theo định kỳ 6 tháng, 1 năm và báo cáo những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.
(Theo Monre.gov.vn)