90% đô thị loại IV trở lên được cấp nước sạch vào năm 2020

Theo kế hoạch của Bộ Xây dựng, đến năm năm 2020, nhu cầu đất xây dựng đô thị khoảng 400.000 ha, chiếm 1,3% diện tích tự nhiên cả nước, trung bình 90 m2/người; năm 2025, nhu cầu đất xây dựng đô thị khoảng 450.000 ha, chiếm 1,4% diện tích tự nhiên cả nước, trung bình 85 m2/người. 

 Để phục vụ cho sự phát triển bền vững các đô thị (đến năm 2020, tổng số đô thị cả nước khoảng 900 đô thị), ngành Xây dựng phấn đấu tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch tại các đô thị từ loại IV trở lên đạt 90%, với tiêu chuẩn cấp nước 120 l/ng.ngđ; các đô thị loại V đạt 70%, với tiêu chuẩn cấp nước là 100 l/ng.ngđ; chất lượng nước đạt tiêu chuẩn theo quy định. Tỷ lệ thất thoát thất thu dưới 18% đối với các đô thị loại IV trở lên , 25% đối với các đô thị loại V.

Các đô thị loại III trở lên có hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; nâng tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn quy định lên 60%. Tại các đô thị loại IV, loại V và các làng nghề 40% nước thải được xử lý đạt quy chuẩn quy định. Các đô thị từ loại IV trở lên có hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 70 – 80%, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định. Tại các đô thị loại V, 50% nước thải được xử lý đạt quy chuẩn quy định. Các làng nghề có trạm xử lý tập trung hoặc phân tán, hoạt động thường xuyên, chất lượng nước thải xả ra môi trường đạt quy chuẩn quy định.

Tái sử dụng từ 20 – 30% nước thải cho nhu cầu nước tưới cây, rửa đường và các nhu cầu khác tại các đô thị, khu công nghiệp. 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 80% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ. 90% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 75% được thu hồi để tái sử dụng và tái chế. 70% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các khu công nghiệp được xử lý đảm bảo môi trường.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)