1998 – Nước ngầm, nguồn tài nguyên vô hình

tt477Gần một nửa dân số thế giới phụ thuộc vào nước dưới đất như là nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt và các mục đích khác. Ở Ấn Độ, 50% nước tưới từ nước dưới đất. Trên thế giới, gần 80% dân số ở khu vực nông thôn sử dụng nước dưới đất do nguồn nước mặt đã bị ô nhiễm.

Chủ đề “Nước ngầm – nguồn tài nguyên vô hình” của Ngày nước thế giới năm 1998 nhằm nhấn mạnh ba vấn đề chính của công tác quản lý nước dưới đất trong mối liên quan mật thiết với phát triển bền vững: i) sự suy giảm nhanh chóng của nguồn nước dưới đất do ô nhiễm các tầng chứa nước; ii) nhận thức về tầm quan trọng của nước dưới đất và năng lực quản lý bền vững nguồn tài nguyên này còn hạn chế; và, iii) những hậu quả kinh tế của việc không đáp ứng được các nhu cầu về nước dưới đất cũng như về quản lý sử dụng nước dưới đất.

Hoạt động kỷ niệm Ngày nước thế giới năm 1998 của UNICEF và IRC tập trung vào ba vấn đề chính sau: i) Vai trò quan trọng của nước dưới đất nhìn chung chưa được nhìn nhận đúng mức. Chi phí xử lý nước mặt khoảng 20 lần so với nước dưới đất. Nước dưới đất cũng gần gũi hơn với cộng đồng và họ có thể quản lý nguồn nước này; ii) Trong những năm tới, trong bối cảnh điều kiện vệ sinh môi trường ngày càng kém, việc  bảo vệ nguồn nước dưới đất khỏi ô nhiễm – đặc biệt là ô nhiễm sinh học –  là rất quan trọng và cấp bách; và, iii) Mâu thuẫn về khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất phục vụ các mục đích sử dụng khác nhau như sinh hoạt, tưới, cấp nước đô thị… chỉ có thể giải quyết được thông qua đối thoại giữa các bên liên quan.

(Theo DWRM)