10 tỉnh đồng bằng sông Hồng ký giao ước thi đua trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Vừa qua, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ký giao ước thi đua năm 2011 cụm thi đua số I, bao gồm 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng (Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Vĩnh Phúc, Ninh Bình)

Với mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, hướng tới mục tiêu chung, toàn cụm thi đua số I phát động phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng với mục tiêu phát huy sức mạnh to lớn của toàn ngành, góp phần đưa ngành tài nguyên và môi trường phát triển đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 27/NQ-BCSĐTNMT của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở TN và MT 10 tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng cam kết hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề: khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên đất, tài nguyên nước, khoáng sản phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. Đồng thời chia sẻ những bài học, kinh nghiệm trong nghiên cứu, xử lý ô nhiễm môi trường; bảo vệ đa dạng sinh học; liên doanh liên kết trong hoạt động làm cho thế giới sạch hơn; duy trì, bảo đảm sự cân bằng của hệ sinh thái trong vùng… tiến tới thực hiện mục tiêu cùng nhau liên kết chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cấp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện đổi mới phương thức vận hành và cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược, qui hoạch về quản lý tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách tài chính, công cụ kinh tế nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường
(Theo DWRM)