Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên nước hướng đến thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM), hỗ trợ việc sử dụng nước theo cách cân bằng các khía cạnh xã hội, kinh tế và môi trường của phát triển bền vững là cần thiết đối với thế giới hiện nay.

Trong năm 2017, đã có 157 quốc gia có báo cáo tỷ lệ thực hiện IWRM, với mức từ 10% đến 100%. Mặc dù có sự khác biệt về khu vực, mỗi khu vực có các ví dụ về các quốc gia có tỉ lệ triển khai tương đối cao, cho thấy mức độ phát triển không nhất thiết là rào cản đối với việc thực hiện. So sánh các cuộc điều tra được tiến hành trong năm 2007 và 2011 về việc thực hiện IWRM cho thấy sự tiến bộ khiêm tốn đang được thực hiện đối với mục tiêu này. Hầu hết các nước cần đẩy nhanh tiến độ hiện tại để đạt được mục tiêu đến năm 2030, đặc biệt là chuẩn bị về tài chính cho quản lý tài nguyên nước.

africa_water

Cần tăng cường hợp tác giữa các quốc gia cùng chia sẻ nguồn nước sông, hồ và tầng chứa nước dưới đất

Tổng cộng có 286 lưu vực sông và hồ nước xuyên biên giới và 592 tầng chứa nước xuyên biên giới được chia sẻ bởi 153 quốc gia. Sự phụ thuộc vào các vùng nước xuyên biên giới này tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia về các vấn đề chính trị, môi trường, kinh tế và an ninh, và làm cho sự hợp tác trở nên cần thiết.

Trong năm 2017, dựa trên dữ liệu từ 62 trong số 153 quốc gia chia sẻ vùng biển xuyên biên giới, tỷ lệ trung bình của khu vực lưu vực xuyên quốc gia được bao phủ bởi một thỏa thuận hoạt động là 59%. Mức độ hợp tác cao tồn tại trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ và đối với nhiều lưu vực sông và hồ lớn ở châu Phi cận Sahara.

Trên toàn cầu, có nhiều hình thức về hợp tác khác nhau rất nhiều về phạm vi, chức năng và hình thức. Hầu hết các thỏa thuận bao gồm các con sông và hồ, nhưng hiếm khi được dành riêng cho các tầng chứa nước. Do vậy, các bước đang được thực hiện để sửa đổi các thỏa thuận đã lỗi thời, cần phải tăng cường các hình thức hợp tác hiện có và đàm phán các thỏa thuận hợp tác mới.