Quy chế công khai và cung cấp thông tin cho công dân do Bộ TN&MT ban hành

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có Quyết định số 2109/QĐ-Bộ TN&MT về việc ban hành Quy chế công khai và cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Quyết định nêu rõ, Quy chế này quy định việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp thông tin của Bộ TN&MT theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

Về công khai thông tin, thông tin công khai thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm: Thông tin bắt buộc phải công khai và Thông tin công khai có điều kiện. Hình thức và thời điểm công khai các thông tin thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin và quy định tại Quy chế này.

Xử lý thông tin trước khi công khai tuân thủ theo Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin, trước khi công khai đơn vị chủ trì tạo ra thông tin có trách nhiệm rà soát, kiểm tra tính bí mật của thông tin để loại bỏ các nội dung thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Việc loại bỏ các nội dung thông tin công dân không được tiếp cận, tiếp cận có điều kiện được thực hiện thủ công hoặc sử dụng các biến pháp kỹ thuật phù hợp với đặc điểm, tính chất của văn bản, hồ sơ, tài liệu.

Theo đó, Đơn vị chủ trì tạo ra thông tin có trách nhiệm gửi thông tin phải công khai theo quy định tại Điều 7 và Điều 19 Luật tiếp cận thông tin đến Văn phòng Bộ chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày thông tin được tạo ra. Văn phòng Bộ có trách nhiệm kiểm tra, đăng tải bản điện tử vào Danh mục thông tin phải được công khai hoặc Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện tại Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT.

Đơn vị chủ trì tạo ra thông tin chủ trì thực hiện trình tự, thủ tục công khai thông tin bằng hình thức đăng Công báo, niêm yết tại trụ sở Bộ TN&MT. Nội dung, thời gian đăng Công báo, niêm yết tại trụ sở Bộ TN&MT được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan trong thơi hạn ít nhất là 30 ngày.

Công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của Bộ TN&MT.

Xử lý thông tin công khai không chính xác, trường hợp phát hiện thông tin do Bộ TN&MT tạo tra và đã được công khai không chính xác, thông tin do cơ quan khác tạo ra những do Bộ TN&MT công khai không chính xác, Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị tạo ra thông tin kiểm tra và kịp thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo ra thông tin đính chính, công khai thông tin đã được đính chính. Trường hợp phát hiện thông tin do Bộ TN&MT tạo ra nhưng được cơ quan khác công khai không chính xác thì Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị tạo ra thông tin yêu cầu cơ quan đã công khai thông tin kịp thời đính chính, công khai thông tin để được đính chính. Trường hợp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ cơ quan, tổ chức, công dân về thông tin công khai không chính xác, Văn phòng Bộ phối hợp với đơn vị tạo ra thông tin kiểm tra và kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính trong thời gian chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Về cung cấp thông tin theo yêu cầu, Văn phòng Bộ là đầu mối tiếp nhận yêu cầu và trả kết quả cung cấp thông tin theo yêu cầu được gửi đến Bộ TN&MT. Các đơn vị trực thuộc Bộ là đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin và trả kết quả cung cấp thông tin theo yêu cầu được gửi trực tiếp đến đơn vị. Việc tiếp nhận, phân loại yêu cầu cung cấp thông tin gửi đến Bộ TN&MT và gửi trực tiếp đến Đơn vị trực thuộc Bộ.

Đơn vị đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm cập nhật và vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi việc tiếp nhận và kết quả xử lý yêu cầu cung cấp thông tin của Bộ TN&MT. Đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm gửi Văn phòng Bộ kết quả tiếp nhận và xử lý cung cấp thông tin quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế này. Việc xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 29, 30 và 31 Luật Tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, Trường hợp phát hiện thông tin được cung cấp không chính xác, chậm nhất 05 ngày làm việc từ ngày phát hiện, Văn phòng có trách nhiệm hoặc đề nghị các đơn vị thuộc Bộ đính chính và cung cấp lại thông tin. Trường hợp nhận được phản ánh, kiến nghị của người yêu cầu cung cấp thông tin về việc thông tin được cung cấp là không chính xác, Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp hoặc đề nghị đơn vị tạo ra thông tin kiểm tra tính chính xác của thông tin và trả lời kiến nghịcủa người yêu cầu. Nếu phát hiện thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác, Văn phòng Bộ hoặc đơn vị tạo ra thông tin có trách nhiệm kịp thời đính chính, cung cấp thông tin đã được đính chính trong thời gian chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị theo đúng hình thức cung cấp như lần đầu.