Chương trình Quỹ phát triển bền vững tài nguyên nước (FDW)

Chương trình Quỹ Phát triển bền vững tài nguyên Nước (FDW) là một chương trình Hợp tác công tư với mục đích tăng cường chất lượng nước và an ninh nguồn nước tại các quốc gia đang phát triển.Vòng thứ hai của chương trình được mở đến ngày 5/2/2018, hạn chót gửi hồ sơ ngày 8/12/2017.

Chương trình FDW, Cơ quan Doanh nghiệp Hà Lan (RVO.nl) hỗ trợ các sáng kiến tập thể của các cơ quan chính phủ, ngành và các tổ chức phi chính phủ về tài nguyên nước. Các sáng kiến phải tập trung vào các chủ đề chính như sau: Cải thiện khả năng tiếp cận uống và vệ sinh môi trường (bao gồm chất thải rắn); Sử dụng nước hiệu quả và bền vững; Quản lý bảo tồn an toàn và bền vững các lưu vực sông.

Thể lệ tham gia:

Trước khi  gửi hồ sơ tham gia, những dự án muốn xin tài trợ phải gửi nội dung ý tưởng của dự án đến Cơ quan Doanh nghiệp Hà Lan (RVO.nl). Sau khi nhận được phản hồi, phía RVO.nl sẽ gửi toàn bộ hồ sơ theo mẫu và hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện dự án, tổ chức thực hiện dự án cần thực hiện các báo cáo tiến độ hàng năm gửi RVO.nl và nhận tài trợ theo tiến độ.

Những dự án và quỹ FDW16 đã thực hiện:

Trong vòng đầu của quỹ FDG16, đã có 10 dự án được tài trợ thực hiện ở 10 quốc gia, trong đó có 7 nước Châu Phi và 3 nước Châu Á. Các dự án chủ yếu thực hiện theo các chủ đề:

Một là, cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường (bao gồm chất thải rắn): Đã được tài trợ 5 dự án.

Hai là, sử dụng nước hiệu quả và bền vững tài nguyên nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp: Đã được tài trợ 1 dự án

Ba là, quản lý bảo tồn an toàn và bền vững các lưu vực sông: Đã được tài trợ 4 dự án.

Tổng ngân sách của các dự án là 40.630.070 EUR, bao gồm trợ cấp của FDW là 22.575.374 EUR và đóng góp của các đối tác là 18.055.696 EUR (44%). Ngân sách cho vòng 2 này là FDW16 là 20.000.000 EUR.

bai129