Một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2021

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên Hợp Quốc (UN) phát động với chủ đề “Valuing water” – “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu.

Dưới đây là một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng thông điệp, chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2021:

– Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.

– Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

– Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

– Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người.

– Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững.