Bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 7495/BTNMT-VP ngày 09 tháng 12 năm 2022 về việc tuyên truyền, tham gia bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022. Theo đó, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có 1 sự kiện được đề xuất bình chọn là Hoàn thành Đề án Chính phủ “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”. Theo đó: Lần đầu tiên, Đề án đã đánh giá đầy đủ, toàn diện, chi tiết hiện trạng nước dưới đất cũng như các nội dung về quản lý, sử dụng tài nguyên nước dưới đất ở tại 17 đô thị lớn, trọng điểm của nước ta, đồng thời xây dựng được 17 Sổ tay, 17 Atlas, 06 Hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực điều tra tài nguyên nước dưới đất; đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cho các đô thị lớn. Các kết quả Đề án đã tổ chức bàn giao cho 17 tỉnh, thành phố để phục vụ các hoạt động phát triển và là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ các cơ quan chuyên ngành xây dựng, ban hành các quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực điều tra tài nguyên nước dưới đất; bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn giai đoạn tiếp theo đạt tính khả thi, hiệu quả.

Để hoạt động bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 đạt hiệu quả, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và các đơn vị trực thuộc có thể tham gia bình chọn cho sự kiện Hoàn thành Đề án Chính phủ “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, chuyên mục Bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022, theo địa chỉ https://binhchonsukien.monre.gov.vn/ hoặc có thể bình chọn trực tiếp tại khung phía dưới đây.

Thời gian bắt đầu: 08:00 08/12/2022 – Thời gian kết thúc: 17:00 18/12/2022