Quy chuẩn việt nam 71:2022/BTNMT

Quy chuẩn Việt Nam 71:2022/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000,1:100.000