Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT ngày 31 tháng 07 năm 2023 hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

Xem chi tiết tại đây: