Thông tư Ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển

Thông tư số 13 ngày 27 tháng 10 năm 2022 Ban hành định mức kinh tế –  kỹ thuật thành lập bản đồ bề mặt bước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp.

Xem chi tiết tại đây