Thông tu 06/2022/TT-BTNMT

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000