Thông tư 01/2023/TT-VPCP

Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 04 năm 2023 Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Xem chi tiết tại đây: