TT quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng, hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu TT quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng, hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
Tên file 1757.pdf
Link download TT quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng, hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
Ngày 2016-07-26 07:27:01