Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế – kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat -1

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế – kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat -1
Tên file 03.signed_01.pdf
Link download Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế – kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat -1
Ngày 2017-01-23 10:36:54