TT quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu TT quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm
Tên file 12-QĐ-BTNMT.pdf
Link download TT quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm
Ngày 2014-07-31 10:59:51