Văn bản số 37/2011/TT-BTNMT: Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu Văn bản số 37/2011/TT-BTNMT: Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh
Tên file 06.signed_03.pdf
Link download Văn bản số 37/2011/TT-BTNMT: Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh
Ngày 2011-12-14 00:48:00