TT ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật cập nhật CSDL nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu TT ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật cập nhật CSDL nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000
Tên file 14.signed.pdf
Link download TT ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật cập nhật CSDL nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000
Ngày 2016-04-25 10:20:22