Quyết định số 43 năm 2023 về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện phổ biến Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của các đơn vị. Ngày 02 tháng 02 năm 2023 Trung Tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Quyết định số 43 về việc ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Xem chi tiết quyết định tại đây.