Quyết định 08/2023/QĐ-TTg

Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2023 Về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Xem chi tiết tại đây:

Phụ lục: