Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2020 vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 5.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4, có 25/33 công trình mực nước hạ, 4/33 công trình mực nước dâng và 4/33 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,99m tại TT. Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7a) và dâng cao nhất là 0,90m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,89m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,85m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4, có 20/25 công trình có mực nước hạ, 2/25 công trình có mực nước dâng và 3/25 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,04m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (CB5-II) và giá trị dâng cao nhất là 0,28m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK43T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -26,24m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,18m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế không rõ ràng so với tháng 4, có 33/71 công trình có mực nước hạ, 23/71 công trình có mực nước dâng và 15/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 4,45m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (C5o) và dâng cao nhất là 1,12m tại xã ĐamBri, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (LK101T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -125,06m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,26m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T)

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4, có 15/22 công trình có mực nước hạ, 5/22 công trình có mực nước dâng và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất 1,22m tại TT. Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7b) và giá trị dâng cao nhất là 0,60m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK137T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -20,76m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,39m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5.