Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt lưu vực sông Srêpốk tháng 02 năm 2018

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước:

– Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 02 năm 2018 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3264 cm, giảm 15 cm so với tháng trước;

– Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 02 năm 2018 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 325 cm, giảm 07 cm so với tháng trước, giảm 06 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 01 cm so với giá trị trung bình tháng 02 nhiều năm.

Về chất lượng nước:

– Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi so với tháng trước.

– Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông Yên Thuận tốt hơn so với tháng trước.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 02 năm 2018 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20793 cm, giảm 34 cm so với tháng trước, giảm 01 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 07 cm so với giá trị trung bình tháng 02 nhiều năm.

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 02 năm 2018 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48740 cm, tăng 05 cm so với tháng trước, tăng 06 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 84 cm so với giá trị trung bình tháng 02 nhiều năm.

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 02 năm 2018 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 87992 cm, giảm 21 cm so với tháng trước, tăng 02 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 17 cm so với giá trị trung bình tháng 02 nhiều năm.

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 02 năm 2018 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12631 cm, giảm 57 cm so với tháng trước, tăng 18 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 50 cm so với giá trị trung bình tháng 02 nhiều năm.

Về chất lượng nước:

– Chất lượng nước sông tại trạm Ya Yun Hạ có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. So với tháng trước, chất lượng nước sông đã tốt hơn nhiều.

– Chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm (do tổng Coliform, DO tăng cao) cần có các biện pháp xử lý kịp thời. Chất lượng nước sông bị suy giảm so với tháng trước.

– Chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh: vào đầu tháng 02 năm 2018 chất lượng nước sông Đa Nhim có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, đến giữa tháng chất lượng nước sông được cải thiện, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. So với tháng trước, chất lượng nước sông không thay đổi.

– Chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên cho thấy: đầu tháng 02 năm 2018, chất lượng nước sông có thể sử dụng được cho mục đích tưới tiêu hoặc các mục đích khác tương đương, đến giữa tháng chất lượng nước sông được cải thiện, có thể cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý. So với tháng trước, chất lượng nước sông thay đổi không đáng kể.

Chi tiết xem tại đây