Thông báo, dự báo tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tháng 5 năm 2018

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.
Về mực nước:
– Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2018 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3152 cm, giảm 01 cm so với tháng trước;
– Trạm An Thạnh (trên nhánh sông Kỳ Lộ): Mực nước trung bình tháng 5 năm 2018 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 323 cm, giảm 05 cm so với tháng trước, tăng 06 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 03 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm.
– Trạm An Thạnh (trên nhánh sông Vét): Mực nước trung bình tháng 5 năm 2018 trên nhánh sông Vét tại trạm An Thạnh là 325 cm, giảm 05 cm so với tháng trước.
Về chất lượng nước:
– Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông bị suy giảm (không nhiều) so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông Yên Thuận giảm hơn so với tháng trước.
Vùng Tây Nguyên
Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:
Về mực nước:
– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2018 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20794 cm, tăng 18 cm so với tháng trước, giảm 42 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 08 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm.
– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2018 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48697 cm, tăng 34 cm so với tháng trước, giảm 01 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 44 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm.
– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2018 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88007 cm, tăng 23 cm so với tháng trước, giảm 25
cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 01 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm.
– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2018 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12719 cm, tăng 51 cm so với tháng trước, giảm 67 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 10 cm so với giá trị trung bình tháng 5 nhiều năm.
Về chất lượng nước:
– Chất lượng nước sông tại trạm Ya Yun Hạ có thể sử dụng cho mục đích cấp nước tưới tiêu và các mục đích khác tương đương. Chất lượng nước bị suy giảm so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên cho thấy đầu tháng 5 năm 2018 nước sông bị ô nhiễm do chỉ tiêu Tổng Coliform tăng cao; đến giữ tháng chất lượng nước sông có thể phục vụ cho mục đích tưới tiêu và các mục đích khác tương đương. Chất lượng nước sông đã tốt hơn so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Chất lượng nước sông đã tốt hơn nhiều so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên cho thấy đầu tháng 5 chất lượng nước sông có thể sử dụng được cho mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp; đến giữa tháng chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu hoặc các mục đích khác tương đương. Chất lượng nước sông bị suy giảm so với tháng trước.

Chi tiết xem tại đây