Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2018 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 9 và 10 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I. Tổng quan diễn biến mực nước
I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 28/41 công trình mực nước dâng, 1/41 công trình mực nước hạ và 12/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,14m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q40702C) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,17m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1).
Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,42m tại Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,99m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1)
Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ và được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3, 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,14m; 2,25m và 4,04m tại huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh; TX Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8/2018, có 26/41 công trình mực nước dâng, 3/41 công trình mực nước hạ và 12/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Gò Dầu, huyện Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh; Quận 12 – TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,25m tập trung ở huyện Châu Thành – tỉnh Tây Ninh; huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh; huyện Ba Tri – tỉnh Bến Tre; huyện Châu Thành – tỉnh Kiên Giang
I.2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 16/24 công trình mực nước dâng, 3/24 công trình mực nước hạ và 5/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,64m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q598020M1).
Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 33,82m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,36m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z)
Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 8 so với cùng  thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ và được thể hiện chi tiết trong bảng 3, 4 và các hình 7, 8, 9. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,05m; 2,82m và 5,18m tại huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh; TP Sóc Trăng – tỉnh Sóc Trăng.
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8/2018 (xem hình 10), có 17/24 công trình mực nước dâng, 3/24 công trình mực nước hạ và 4/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,50m tập trung ở huyện Hóc Môn, quận 12 – TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,25m tập trung ở huyện Châu Thành – tỉnh Tây Ninh; huyện Tân Trụ – tỉnh Long An; huyện Châu Thành – tỉnh Kiên Giang.
I.3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 13/21 công trình mực nước dâng và 8/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,82m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Q031030).
Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,88m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,85m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).
Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 8 so với cùng  thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ và được thể hiện chi tiết trong bảng 5, 6 và các hình 12, 13, 14. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,49m; 2,86m và 3,08m tại huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai; huyện Tân Trụ và huyện Vĩnh Hưng – tỉnh Long An
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2018 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8/2018 (xem hình 15), có 11/21 công trình mực nước dâng, 3/21 công trình mực nước hạ và 7/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,25m đến 1,00m tập trung ở quận 12 -TP Hồ Chí Minh; huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai; huyện Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,25m tập trung ở huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai; huyện Tân Trụ – tỉnh Long An; huyện Châu Thành – tỉnh Kiên Giang
I.4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)   
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 19/24 công trình mực nước dâng, 2/24 công trình mực nước hạ và 3/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,78m tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Q223040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (Q40104T).
Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 28,02m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,05m tại  Phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z)).
Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 8 so với cùng  thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ và được thể hiện chi tiết trong bảng 7, 8 và các hình 17, 18, 19. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,34m; 5,31m và 7,78m tại huyện Tân Uyên – tỉnh Bình Dương; huyện Thủ Thừa, huyện Thạnh Hóa – tỉnh Long An.
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8/2018 (xem hình 20), có 15/24 công trình mực nước dâng, 2/24 công trình mực nước hạ và 7/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50 đến 1,00m tập trung ở huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai. Mực nước hạ từ 0,05 đến 0,25m tập trung ở TX Tây Ninh – huyện Tây Ninh; huyện Tân Trụ – tỉnh Long An
I.5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 11/21 công trình mực nước dâng, 1/21 công trình mực nước hạ và 9/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,94m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,07m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Q022050).
Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,82m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,82m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).
Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 8 so với cùng  thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ và được thể hiện chi tiết trong bảng 9, 10 và các hình 22, 23, 24. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,12m; 5,60m và 9,76m tại huyện Thủ Thừa, huyện Thạnh Hóa – tỉnh Long An; huyện Trà Cú – tỉnh Trà Vinh
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8/2018 (xem hình 25), có 13/21 công trình mực nước dâng, 1/21 công trình mực nước hạ và 7/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,25m tập trung ở huyện Long Mỹ – tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết tại đây