Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2018 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho những tháng tiếp theo. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
1. Tầng chứa nước Holocene (qh):
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng với 12/22 công trình mực nước dâng, 6/22 công trình mực nước hạ và 4/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể (xem hình 1). Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,69m tại xã Xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (QT5a-QN). Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,50m tại Xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16b-QD).
Trong tháng 7, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,28m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,01m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm có xu thế hạ và 4 năm trước với xu thế không rõ ràng. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 4 năm trước lần lượt là 0,69m tại Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam (QT5a-QD) và 0,65m tại Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng (QT1-QD).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với thực đo tháng 7, với 10/22 công trình mực nước dâng, 9/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể 3/22 công trình mực nước hạ.
2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp):
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế không rõ ràng với 5/10 công trình có mực nước dâng, 4/10 công trình có mực nước hạ và 1/10 công trình có mực nước hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,32m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (QT17-QD). Giá trị mưc nước hạ thấp nhất là 0,28m tại xã xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).
Trong tháng 7, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,99m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,69m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (QT17-QD).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm có xu thế hạ và 4 năm trước có xu thế dâng. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 4 năm trước lần lượt là 0,81m tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam (QT11b-QD) và 0,12m tại Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13b-QD).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với thực đo tháng 7, với 4/10 công trình có mực nước dâng, 4/10 công trình có mực nước dâng không đáng kể và có 2/10 công trình có mực nước hạ tại khu vực phía nam Quảng Ngãi.

Xem chi tiết tại đây